I know who my investigator is...

cody1.jpg
Det. Dennis Ney
moody3a.jpg
mackey3a.jpg

Sgt. Cody Bosher


817/645-0929
Email

Det. Dennis Ney


817/645-0976
Email

Det. Colby Burris


817/556-8820
Email

Det. Wesley Mackey


817/556-8837
Email
corey4.jpg

Det. Corey Hall


817/645-0982
Email